google

Særfradrag ved sykdom eller svakhet

Man kan få skattefradrag for utgiftene du har for å betale andre for å utføre oppgaver du kunne gjøre selv før sykdommen inntraff. Fradraget føres i post 3.5.4 i selvangivelsen. Et vilkår for særfradrag er at sykdomskostnadene i løpet av inntektsåret utgjør minst kr 9 180.

Mange av de tingene vi i HJELP TIL DEG utfører, kan gi et slikt skattefradrag. Diverse hjelp i huset, tilsyn, å ivareta hygienen, snømåking med mer er eksempler på dette.

Sykdommen må være varig og kunne dokumenteres av legeattest

Det er et krav at dette er en varig tilstand, noe som betyr at den må ha hatt en varighet på minst to år, eller at den forventes å ville vare i minst to år framover. Disse opplysningene må fremgå av legeattesten. Gjør din lege oppmerksom på dette!

Les mer om dette og annet om særfradrag for store sykdomskostnader i rettledningen til selvangivelsen og i Lignings-ABC under emnet ”Særfradrag – sykdom eller svakhet”.